contestants SMART BOY 2016

Information Smart Boy 2016

 • ระเบียบการ การประกวด SMART BOY 2016

  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ผู้จัดการประกวด SMART BOY 2016 กำหนดระเบียบการไว้ ดังนี้

  1. วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดฯ
  1.1 เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง SMART BOY 2016
  1.2 เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยก้าวสู่วงการนายแบบและวงการบันเทิง
  1.3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง และกล้าแสดงออกตามความสามารถที่เหมาะสมกับวัย
  1.4 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความสมัครสมานสามัคคีและเห็นคุณค่าของมิตรภาพในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนๆ

  2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวดฯ
  2.1 ผู้สมัครต้องเป็นเด็กผู้ชายสัญชาติไทยเท่านั้น
  2.2 ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 17 ปี เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 ถึง 31 ธันวาคม 2545
  2.3 ผู้สมัครต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองในการสมัครเข้าร่วมประกวดฯ
  2.4 ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
  2.5 ผู้สมัครต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาการประกวดที่กำหนดไว้
  2.6 ผู้สมัครต้องไม่มีสัญญาผูกพันกับโมเดลลิง คณะ หรือหน่วยงานอื่นที่ใกล้เคียงในสายงานการแสดง

  3. การสมัครเข้าประกวดฯ
  3.1 สมัครด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 10.30 - 13.00 น. ณ เดอะ ช็อปปส์ แกรนด์ พระราม 9 (The Shoppes Grand Rama 9)
  3.2 กรอกรายละเอียดในใบสมัครที่กองประกวดฯ จัดให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
  3.3 การแสดงความจำนงเพื่อขอสมัครเข้าประกวดฯ กระทำได้ด้วยการสมัครด้วยตนเองเท่านั้น พร้อมหลักฐาน คือ สำเนาสูติบัตร สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
  3.4 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมของเด็กลงนามยินยอมให้เข้าร่วมประกวดฯ เพื่อความสะดวกมากขึ้น สำหรับผู้สนใจสมัครการประกวด SMART BOY 2016 สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ตามรายละเอียดและขั้นตอน ดังนี้
  1. เข้าเว็บไซต์ http://tsm.ch7.com/smartboy
  2. คลิกเข้าสู่เมนู Register Online
  3. กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครและผู้ปกครอง จากนั้นทำตามขั้นตอน
  4. ผู้สมัครนำหลักฐานมาในวันรับสมัครและคัดเลือก วันที่ 8 ตุลาคม 2559 พร้อมผู้ปกครอง

  4. กำหนดการและสถานที่ประกวดฯ รอบตัดสิน
  4.1 คัดเลือกรอบแรก วันเดียวกับวันรับสมัคร
  - ยื่นใบสมัคร พร้อมรอการคัดเลือกในวันเดียวกัน หลังจากยื่นใบสมัครแล้ว กองประกวดฯ จะนัดหมายเวลาผู้ปกครองเพื่อส่งมอบเด็กขึ้นเวทีประกวดฯ
  - การประกวดในรอบนี้ ผู้เข้าประกวดฯ เป็นผู้เตรียมเครื่องแต่งกายมาเอง
  - ผู้เข้าประกวดฯ ทุกคนจะต้องแสดงตนต่อหน้าคณะกรรมการฯ
  - กองประกวดฯ จะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบแรก จำนวน 12 คน และจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันเดียวกัน

  5. การฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม
  ผู้เข้าประกวดฯ ทั้ง 12 คน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กองประกวดฯ นัดหมายทุกครั้ง เพื่อทำการฝึกซ้อมและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่กองประกวดฯ จัดไว้โดยพร้อมเพรียงกันจนเสร็จสิ้นการประกวดฯ

  6. การแต่งกายในการประกวดฯ
  ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของกองประกวดฯ ผู้เข้าประกวดฯ ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 12 คนจะต้องแต่งกายในชุดซึ่งกองประกวดฯ จัดหาให้ พร้อมหมายเลขที่กองประกวดฯ จัดไว้ให้เท่านั้น

  7. การตัดสิน
  การตัดสินการประกวดครั้งนี้ จะกระทำโดยคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง และการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

  8. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับตำแหน่ง
  ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง SMART BOY ปี 2016 มีความผูกพันกับกองประกวดฯ ดังนี้
  8.1 SMART BOY 2016 เซ็นสัญญารับเป็นนักแสดงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือตามแต่สถานีฯ เห็นสมควร และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในงานต่างๆ จากกองประกวดฯ ตลอดระยะเวลาที่ผูกพันไว้
  8.2 ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 11 คนสุดท้าย หากผ่านเกณฑ์การพิจารณาการเป็นนักแสดง จะต้องเซ็นสัญญารับเป็นนักแสดงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 หรือบริษัทในเครือ เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือตามแต่สถานีฯ เห็นสมควร
  8.3 การทำสัญญาหรือภาระผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตัว การแสดงภาพยนตร์ ละคร การเดินแบบ การถ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่ผู้เข้าประกวดฯ ได้ทำไว้กับบุคคลภายนอกก่อนหน้าที่จะเข้าประกวดฯ นี้ เมื่อผู้เข้าประกวดฯ ผู้ใดได้รับตำแหน่ง SMART BOY แล้ว ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องทำการยกเลิกสัญญา ข้อตกลง นิติกรรมอื่นใด หรือภาระผูกพันดังกล่าวทันที และจะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่กองประกวดฯ ได้ทำไว้กับผู้ให้การสนับสนุนกองประกวดฯ

  กองประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2016