ระเบียบการ การประกวด SMART BOY 2018

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ผู้จัดการประกวด SMART BOY 2018 กำหนดระเบียบการไว้ ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดฯ
  • เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง SMART BOY 2018
  • เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยก้าวสู่วงการนายแบบและวงการบันเทิง
  • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง และกล้าแสดงออกตามความสามารถที่เหมาะสมกับวัย
  • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความสมัครสมานสามัคคีและเห็นคุณค่าของมิตรภาพในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนๆ
 2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
  • ผู้สมัครต้องเป็นเด็กผู้ชาย สัญชาติไทย เท่านั้น
  • ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 17 ปี เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 ถึง 31 ธันวาคม 2547
  • ผู้สมัครต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองในการสมัครเข้าร่วมประกวด
  • ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
  • ผู้สมัครต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาการประกวดที่กำหนดไว้
  • ผู้สมัครต้องไม่มีสัญญาผูกพันกับโมเดลลิง คณะ หรือหน่วยงานอื่นที่ใกล้เคียงในสายงานการแสดง
 3. การสมัครเข้าประกวด
  • สมัครด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 10.30-13.00 น. ณ เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 (เดอะ ช็อปปส์ แกรนด์ พระราม9)
   * วิธีการเดินทางไป เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 (เดอะ ช็อปปส์ แกรนด์ พระราม9)
   1. การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ใช้ทางเข้าของถนนพระราม 9 เข้าทางซอยพระราม 9 ซอย 7
   2. เดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีพระราม 9 แล้วใช้ทางออกที่ 3 (Exit 3)
  • กรอกรายละเอียดในใบสมัครที่กองประกวดฯ จัดให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
  • การแสดงความจำนงเพื่อขอสมัครเข้าประกวดฯ กระทำได้ด้วยการสมัครด้วยตนเองเท่านั้น
  • บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมของเด็ก ลงนามยินยอมให้เข้าร่วมประกวดฯ เพื่อความสะดวกมากขึ้นสำหรับผู้สนใจสมัครการประกวด SMART BOY 2018 สามารถสมัคร ผ่านเว็บไซต์ได้ตามรายละเอียดและขั้นตอน ดังนี้
   1. เข้าเว็บไซต์ http://tsm.ch7.com
   2. คลิกเข้าสู่เมนู Smartboy เพื่ออ่านระเบียบการ หลังจากนั้นคลิกปุ่ม Online Register
   3. กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครและผู้ปกครอง จากนั้นทำตามขั้นตอน
   4. ผู้สมัครนำหลักฐานมาในวันรับสมัครและคัดเลือก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมผู้ปกครอง
 4. การคัดเลือกและการประกวดฯ รอบตัดสิน
  • คัดเลือกรอบแรก วันเดียวกับวันรับสมัคร
   - ยื่นใบสมัคร พร้อมรอการคัดเลือกในวันเดียวกัน หลังจากยื่นใบสมัครแล้ว กองประกวดฯ จะนัดหมายเวลาผู้ปกครองเพื่อส่งมอบเด็กขึ้นเวทีประกวด
   - การประกวดในรอบนี้ ผู้เข้าประกวดเป็นผู้เตรียมเครื่องแต่งกายมาเอง
   - ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องแสดงตนต่อหน้าคณะกรรมการฯ
   - กองประกวดฯ จะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบแรก จำนวน 12 คน และจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันเดียวกัน
  • รอบซ้อมใหญ่
   - วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
  • รอบตัดสิน
   - วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
 5. การฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม
  • ผู้เข้าประกวดทั้ง 12 คน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กองประกวดฯ นัดหมายทุกครั้ง เพื่อทำการฝึกซ้อม และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่กองประกวดฯ จัดไว้โดยพร้อมเพรียงกันจนเสร็จสิ้นการประกวด
 6. การแต่งกายในการประกวด
  • ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของกองประกวดฯ ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือก ทั้ง 12 คน จะต้องแต่งกายในชุดซึ่งกองประกวดฯ จัดหาให้ พร้อมหมายเลขที่กองประกวดฯ จัดไว้ให้เท่านั้น
 7. การตัดสิน
  • การตัดสินการประกวดครั้งนี้ จะกระทำโดยคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง และการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. รางวัลสำหรับได้รับตำแหน่ง SMART BOY 2018
  • ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท
  • กิฟเซต จาก บีโอเร เมคอัพ รีมูฟเวอร์
  • บัตรกำนัลสปา เซ็นวารี จากโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
  • เครื่องประดับ SYMPHONY จำนวน 1 รางวัล
  • นาฬิกา Nixon จำนวน 1 รางวัล
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Arty Professional by BSC
  • รองเท้า บีเอสซี
 9. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับตำแหน่ง
  • ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง SMART BOY 2018 มีความผูกพันกับกองประกวดฯ ดังนี้
   - SMART BOY 2018 เซ็นสัญญารับเป็นนักแสดงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในงานต่างๆ จากกองประกวดฯ ตลอดระยะเวลาที่ผูกพันไว้
   - ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 11 คนสุดท้าย หากผ่านเกณฑ์การพิจารณาการเป็นนักแสดง เซ็นสัญญารับเป็นนักแสดงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ตามแต่สถานีฯ เห็นสมควร
   - การทำสัญญาหรือภาระผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตัว การแสดงภาพยนตร์ ละคร การเดินแบบ การถ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่ผู้เข้าประกวดได้ทำไว้กับบุคคลภายนอกก่อนหน้าที่จะเข้าประกวดฯ นี้ เมื่อผู้เข้าประกวดผู้ใดได้รับตำแหน่ง SMART BOY แล้ว ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องทำการยกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง หรือนิติกรรมอื่นใด หรือภาระผูกพันดังกล่าวทันที และจะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่กองประกวดฯ ได้ทำไว้กับผู้ให้การสนับสนุนกองประกวดฯ

กองประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2018