Register Online Thai Supermodel Contest 2016

ระบบ Register Online ได้ทำการปิดรับสมัครแล้ว

ผู้ที่สนใจสมัครประกวด Thai Supermodel Contest 2016 สามารถสมัครด้วยตนเอง
พร้อมหลักฐาน คือ บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ตามรายละเอียดดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ลานอีเดน 1 เซ็นทรัลเวิลด์

ติดตามความเคลื่อนไหวการประกวดแบบใกล้ชิดได้ตามช่องทางนี้
Facebook: Thai Supermodel Contest
Instagram: @thaisupermodel
Google Plus: Thai Supermodel Contest