Digital’s Choice Digital’s Choice

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมค้นหาตำแหน่ง Digital’s Choice 2018

เครื่องประดับ Symphony
# Display Name
1 PT Pennapa
2 N Likhith Souvanna
3 ปรารถนา พันธุฟัก ธำรงศรีสุข
4 Phatsawi Nirandorn
5 Athittaya Chaona
6 Praew Rungtip
7 ปัณณทัต สุทธิมาศ
8 Steve Kop
ผู้โชคดีสำรองที่ได้รับ เครื่องประดับ Symphony มีรายชื่อดังต่อไปนี้
# Display Name
1 Sai Parn
2 Beau Aueanuch
3 Thot Limsodsai
4 Thisis Nattha
5 Nes Wisuttra Pokpong
นาฬิกา Anne Klein
# Display Name
1 Satita Klinboonrat
2 Arun Chan
3 Piyawan Piyawat
ผู้โชคดีสำรองที่ได้รับ เครื่องประดับ Anne Klein มีรายชื่อดังต่อไปนี้
# Display Name
1 Kamonporn Kamonporn
2 Krienksak Hnoopannoy
รายละเอียดการรับของรางวัล

สถานที่รับของรางวัล
บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สิ่งที่ผู้โชคดีต้องเตรียมมาในวันรับของรางวัล

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

  • ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตรประชาชนด้วยลายมือเท่านั้น
  • กรณีที่ไม่สามารถมารับของรางวัลได้ด้วยตนเอง ให้ผู้โชคดีทำหนังสือมอบอำนาจ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 1 ฉบับ พร้อมกับแนบ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ มอบให้กับผู้ได้รับมอบอำนาจ และผู้ได้รับมอบอำนาจต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของตนเองแนบมาด้วย 1 ฉบับ
  • กรณีที่ผู้โชคดีมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้โชคดีแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดามาด้วย 1 ฉบับ เพื่อเป็นการรับทราบและยินยอมในการขอรับของรางวัล

2. เงินภาษีที่ต้องชำระ Vat 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% คิดจากมูลค่าของรางวัล รายละเอียด ดังนี้

  • เครื่องประดับ Symphony ชำระภาษี 600 บาท
  • นาฬิกา Anne Klein ชำระภาษี 514.77 บาท

3. Inbox จาก Facebook ที่ใช้ร่วมกิจกรรมเพื่อยืนยันตัวตนจริง

หมายเหตุ :

  • สามารถติดต่อขอรับของรางวัลได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • หากจะมารับของรางวัลในวันใด กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับของรางวัล
  • ระยะเวลาในการรับรางวัล ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศผล หากไม่มารับในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
  • การแต่งกายขอให้สุภาพเรียบร้อย เนื่องจากจะมีการถ่ายภาพผู้โชคดีในวันรับของรางวัลด้วย

“ใบอนุญาตเล่นแถมพกหรือเสี่ยงโชคตามกฎหมายการพนัน เลขที่ ๑๒๖/๒๕๖๑ ออกให้ ณ สำนักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย”

Digital’s Choice model