Information Thai Supermodel Contest 2016

 • ระเบียบการ การประกวด Thai Supermodel Contest 2016

  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ผู้จัดการประกวด ไทยซูเปอร์โมเดล คอนเทสต์ 2016 กำหนดระเบียบการไว้ ดังนี้

  1. วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดฯ
  1.1 เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง ไทยซูเปอร์โมเดล 2016
  1.2 เพื่อให้การประกวด ไทยซูเปอร์โมเดล 2016 เป็นเวทีประกวดนางแบบในระดับประเทศ
  1.3 เพื่อส่งเสริมอาชีพนางแบบของไทยให้เข้าสู่ระดับสากล
  1.4 เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดระดับสากล
  1.5 เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการก้าวสู่วงการบันเทิง

  2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
  2.1 เพศหญิง สัญชาติไทย
  2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 24 ปี เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 - 31 ธันวาคม 2543 กรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
  2.3 กำหนดส่วนสูงต้องไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
  2.4 ไม่มีสัญญาผูกพันกับโมเดลลิง คณะ หรือหน่วยงานอื่นที่ใกล้เคียงในสายงานนางแบบและการแสดง
  2.5 ต้องมีสถานะโสด ไม่เคยผ่านการสมรส-งานเลี้ยง/พิธีแต่งงาน จดทะเบียนสมรส การใช้ชีวิตคู่ฉันสามี-ภรรยา ไม่เคยตั้งครรภ์ และ/หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด
  2.6 ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์กึ่งเปลือย/โป๊เปลือย หรือภาพที่เข้าข่ายล่อแหลม ตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน
  2.7 ต้องไม่เคยประกอบอาชีพ รับงานพิเศษ หรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจเสื่อมเสียต่อจารีตประเพณีอันดีงามของสังคม

  3. การสมัครเข้าประกวด
  สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน คือ บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
  วันรับสมัคร
  - วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เปิดรับสมัคร เวลา 10.30-13.00 น. ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
  - วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เปิดรับสมัคร เวลา 13.00-16.00 น. ที่ลานอีเดน 1 เซ็นทรัลเวิลด์
  ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกมากขึ้นสำหรับผู้สนใจสมัครประกวด ไทยซูเปอร์โมเดล 2016 สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้
  ตามรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้
  1. เข้าเว็บไซต์ http://tsm.ch7.com
  2. คลิกเข้าสู่เมนู Register Online
  3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ของผู้สมัคร จากนั้นทำตามขั้นตอน
  ผู้สมัครนำหลักฐานมาในวันรับสมัครและคัดเลือก

  4. กำหนดการและสถานที่ประกวดรอบตัดสิน
  วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

  5. การแสดงตนผู้ผ่านเข้ารอบแรก
  ผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารอบทุกคนจะได้รับการติดต่อยืนยันจากเจ้าหน้าที่กองประกวดฯ โดยต้องมาแสดงตัวต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ที่ลานอีเดน 1 เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อทำการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน โดยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

  6. การแสดงตนผู้เข้ารอบ 20 คน
  ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน ต้องทำกิจกรรมต่างๆ ที่กองประกวดฯ กำหนดไว้ โดยวันและเวลาจะนัดหมายต่อไป

  7. การฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม
  ผู้เข้าประกวดทั้ง 20 คน จะต้องร่วมกิจกรรมตามที่กองประกวดฯ นัดหมายทุกครั้ง เพื่อทำการฝึกซ้อมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กองประกวดฯ จัดไว้โดยพร้อมเพรียงกันทั้ง 20 คน จนเสร็จสิ้นการประกวดฯ และร่วมงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการฯ ผู้สนับสนุน และแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับตำแหน่ง

  8. การแต่งกายในการประกวด
  ในการประกวดทุกรอบ ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายในชุดซึ่งกองประกวดฯ จัดหาให้ พร้อมหมายเลขที่กองประกวดฯ จัดไว้ให้เท่านั้น

  9. การเสริมสวย
  การเสริมสวยใบหน้าและทรงผม ทางกองประกวดฯ ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาจากสถาบันเสริมความงามที่มีชื่อเสียงให้แก่ผู้เข้าประกวดทั้ง 20 คน โดยผู้เข้าประกวดทุกคนต้องเสริมสวยในสถานที่ที่กองประกวดฯ กำหนดไว้เท่านั้น กองประกวดฯ จะไม่อนุญาตให้พี่เลี้ยง/ช่างเสริมสวยที่ไม่ใช่ตัวแทนของกองประกวดฯ เข้าไปบริเวณห้องพักหลังเวทีโดยเด็ดขาด

 • 10. กองประกวดฯ แบ่งการคัดเลือก ดังนี้

  คัดเลือกรอบแรก
  - วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ที่ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
  - วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ที่ลานอีเดน 1 เซ็นทรัลเวิลด์

  คัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 20 คน
  วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ที่ลานอีเดน 1 เซ็นทรัลเวิลด์

  รอบซ้อมใหญ่
  วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

  รอบตัดสิน ไทยซูเปอร์โมเดล 2016
  วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

  11. การตัดสิน การตัดสินการประกวดกระทำโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

  12. รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด ไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2016
  12.1 ไทยซูเปอร์โมเดล 2016 จะได้รับรางวัลดังนี้
  - ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท
  12.2 ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย (ยกเว้นผู้ได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล 2016)
  - ได้รับเงินรางวัลคนละ 40,000 บาท
  12.3 ผู้เข้ารอบ 20 คน (ยกเว้นผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย) ที่ร่วมกิจกรรมบนเวทีในวันประกวดฯ
  - ได้รับเงินรางวัลคนละ 20,000 บาท

  13. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับตำแหน่ง
  ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง ไทยซูเปอร์โมเดล 2016 และผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 9 คน มีความผูกพันกับกองประกวดฯ นับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง ดังนี้
  13.1 ไทยซูเปอร์โมเดล 2016 จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในงานต่างๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกองประกวดฯ ตลอดระยะเวลาที่ผูกพันไว้
  13.2 การทำสัญญาหรือภาระผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตัว การแสดงภาพยนตร์ ละคร การเดินแบบ การถ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่ผู้เข้าประกวดได้ทำไว้กับบุคคลภายนอกก่อนหน้าที่จะเข้าประกวดฯ นี้ เมื่อผู้เข้าประกวดได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล 2016 แล้ว ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องทำการยกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง หรือนิติกรรมอื่นใด หรือภาระผูกพันดังกล่าวทันที และจะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่กองประกวดฯ ได้ทำไว้กับผู้ให้การสนับสนุนกองประกวดฯ
  13.3 ภายใน 90 วัน นับจากวันประกาศผลในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ผู้เข้าประกวด ไทยซูเปอร์โมเดล คอนเทสต์ 2016 และที่ผ่านเข้ารอบ 9 คนสุดท้าย รับว่าจะไม่เข้าร่วมการประกวดนางแบบอื่น และ/หรือเข้าร่วมการประกวดที่ใกล้เคียงกับสายงานนางแบบ ยกเว้นการประกวดที่ทางกองประกวดฯ เห็นชอบและส่งเข้าร่วม
  13.4 ไทยซูเปอร์โมเดล คอนเทสต์ 2016 เซ็นสัญญารับเป็นนักแสดงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นระยะเวลา 3 ปี ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 9 คนสุดท้าย และผู้ที่ได้รับตำแหน่งพิเศษได้รับการพิจารณาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 หรือบริษัทในเครือฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี

  14. สิทธิและผลประโยชน์ของผู้ที่ได้รับตำแหน่ง
  14.1 การทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ในการออกแสดงตน ถ่ายแบบ โฆษณาประชาสัมพันธ์ แสดงภาพยนตร์ หรือละครโทรทัศน์ ฯลฯ ของไทยซูเปอร์โมเดล 2016 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองประกวดฯ ในระหว่างดำรงตำแหน่ง ค่าตอบแทนในการที่ไทยซูเปอร์โมเดล 2016 ออกแสดงตน โฆษณาประชาสัมพันธ์ แสดงภาพยนตร์ หรือละครโทรทัศน์ ละครเวที ถือว่าเป็นสิทธิของกองประกวดฯ แบ่งให้ไทยซูเปอร์โมเดล 2016 ตามจำนวนที่เหมาะสมต่อไป
  14.2 ระหว่างดำรงตำแหน่ง ไทยซูเปอร์โมเดล 2016 จะต้องพักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หากประสงค์จะพักอาศัยนอกเขตกรุงเทพมหานครต้องได้รับความเห็นชอบจากกองประกวดฯ ก่อน ซึ่งจะต้องเป็นสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวก

  15. การพ้นจากตำแหน่ง ไทยซูเปอร์โมเดล 2016
  จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  15.1 ลาออก
  15.2 สมรส
  15.3 มีครรภ์หรือให้กำเนิดบุตร
  15.4 เสียชีวิต
  15.5 คณะกรรมการซึ่งกองประกวดฯ แต่งตั้ง เห็นสมควรให้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
  15.5.1 มีอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม
  15.5.2 กระทำการอันขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
  15.5.3 เจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
  15.5.4 ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือความเชื่อถือในตำแหน่ง
  15.5.5 เหตุอื่นๆ ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเฉพาะกรณีไป

  กองประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2016